Laatste wijziging: 13 april 2021

De verstrekte informatie (zowel prijs als producteigenschappen) is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De uitgever van deze site alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Alle vermelde prijzen en taxen zijn adviesprijzen inclusief BTW en geldende recupelbijdrage.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

De consument heeft het recht aan Dhollander Depagas mee te delen dat hij afziet van de online-aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Lees hier meer.

Ondernemingsgegevens
Dhollander Depagas
Sint-Pieterskaai 17
8000 Brugge
BE0519841707
sam@dhollander.be
Tel. 050318056
Fax 050451028

1. Alle leveringen en werken gebeuren tegen onze algemene verkoopsvoorwaarden, welke onze medecontractanten gehouden en verondersteld zijn te kennen. Afwijkingen waarmee wij ons niet schriftelijk akkoord verklaren zijn niet bindend, ook zonder ons uitdrukkelijk bezwaar.

2. Bestellingen zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging. Wij nemen maatregelen om levertermijnen te eerbiedigen en aanvaarden geen vertragingspenaliteiten.

3. Aanmerkingen of klachten moeten om geldig te zijn bij aangetekend schrijven gebeuren binnen 8 dagen die volgen op de ontvangst van de factuur.

4. De waarborg op toestellen zal conform aan deze van de fabrikant toegepast worden. In alle geval beperkt het zich tot het herstellen van de defecte stukken, buiten gebruik gesteld in normale dienst ten gevolge van een gebrek in de grondstoffen of in de constructie. Zij sluit elke vorm van schadevergoeding van gelijk welke aard uit.

5. Indien niet anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar te Brugge 30 dagen na uitschrijven. De op de vervaldag niet-betaalde facturen/wissels brengen zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar op vanaf die datum. Alle bedragen op latere datum worden dan onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien het gehele of gedeeltelijke verschuldigde bedrag niet op tijd betaald is, zal het bedrag met 10% worden verhoogd met een minimum van 25 € en een maximum van 125 €, bij wijze van forfaitaire onverminderbare conventionele schadeloosstelling, onverminderd de gedingskosten en renten bepaald in §5, zonder dat een uitdrukkelijke aanmaning nodig weze.

7. Bij facturatie van minder dan 50€ kunnen facturatiekosten aangerekend worden.

8. De waren reizen op kosten van de verkoper. De waren blijven onze eigendom tot op de volledige betaling van onze rekening.

9. Verpakkingen en toestellen mogen steeds teruggebracht worden voor recuperatie & recyclage.

10. In alle geschillen zijn alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd.

 

PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

Onze administratie bewaart enkel de persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. (naam, contactgegevens, detail aankopen) Deze kunnen door ons voor relevante reclame doeleinden worden gebruikt maar worden nooit aan derden bekendgemaakt. Bij de www.gegevensbeschermingsautoriteit.be kan u steeds terecht voor meer informatie over uw rechten of met klachten.

Alle voorzorgen zijn genomen om de gegevens te beveiligen tegen datalekken. Iedereen kan steeds inzage in zijn gegevens krijgen of vragen om geen reclame meer te ontvangen.

Onze gebouwen worden beveiligd met camera’s. De beelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet langer bewaard dan nodig.

Na verstrijken van de wettelijke termijn worden gegevens gewist en documenten vernietigd. Voor alle vragen of opmerkingen : info@dhollander.be

Dhollander Depagas verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Dhollander Depagas toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Dhollander Depagas respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.
Dhollander Depagas houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Dhollander Depagas om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Onze klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 050 31 80 56, via e-mail op sam@dhollander.be of per post op het volgende adres Sint-Pieterskaai 17, 8000 Brugge

Dhollander Depagas kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.